top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd

De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

2. Consumenten

De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer (zie ook art. I.1,2° van het Wetboek Economisch Recht).

3. Professioneel

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die geen consument is in de zin van artikel I.1, 2° van het Wetboek Economisch Recht.

4. Klant

Een consument dan wel een professioneel die via de Webshop producten bestelt en/of aankoopt bij de onderneming.

5. Goederen/producten

Alle lichamelijke roerende zaken die de klant kan aankopen bij de onderneming middels een overeenkomst op afstand, in het bijzonder haarproducten, producten voor lichaamsverzorging en bijhorende accessoires.

6. Webshop

De website www.oseap.be via dewelke de klant goederen van de onderneming kan bestellen en aankopen.

7. Dag

Kalenderdag.

8. Herroepingsrecht

De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

9. Ondernemer

De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

10. Overeenkomst op afstand

Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (zie ook art. I.8, 15° van het Wetboek economisch Recht).

11. Algemene Voorwaarden

De onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer

O'seap is een handelsnaam die gebruikt wordt door de natuurlijke persoon (ondernemer):

Marijke Goderis

Vredestraat 40

8400 Oostende

Emailadres: info@oseap.be

BTW nummer BE 0793.401.701

GSM-nummer: 0498 05 15 14

Artikel 3: Toepasselijkheid

1.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, iedere offerte en bestelling van goederen die op de webshop worden aangeboden alsook op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant.

2.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Deze algemene voorwaarden zullen zich dan ook duidelijk zichtbaar onderaan de pagina’s van de website van de webshop op www.oseap.be bevinden, dit ter inzage van de klant. De ondernemer laat de Algemene Voorwaarden ook door de klant aanvaarden alvorens hij/zij zijn/haar bestelling effectief plaatst. De klant zal voor het effectief plaatsen van een bestelling moeten aanvinken akkoord te gaan met de inhoud van de algemene voorwaarden.

3.

De klant erkent hiermee zich akkoord te verklaren met deze Algemene Voorwaarden en deze hebben steeds voorrang op de Algemene Voorwaarden van de klant, behoudens een uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord tussen de ondernemer en de klant.

4.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke goederenvoorwaarden van toepassing zijn kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem/haar het meest gunstig is.

5.

De ondernemer behoudt zich het recht om op gelijk welk moment een gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden in gebruik te nemen. De nieuwere versie is van toepassing van zodra deze ook op de webshop wordt aangepast en geldt voor alle bestellingen na de publicatie van deze nieuwe versie.

6.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4: Aanbod, offertes en prijzen

1.

Indien een aanbod of offerte een beperkte geldigheid heeft of onder ander voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod of de offerte vermeld.

2.

Het aanbod is vrijblijvend, de ondernemer is te allen tijde gerechtigd om het aanbod te wijzigen en/of aan te passen.

3.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de producten/goederen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat de klant het aanbod op een goede manier kan beoordelen. Het aanbod slaat op de producten zoals zij woordelijk omschreven worden, bijhorende foto’s zijn bedoeld ter illustratie en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. De ondernemer maakt uitdrukkelijk voorbehoud over bepaalde specificaties van de producten zoals ze op de foto’s zijn weergegeven. Er kan immers een kleurverschil optreden bij elke handgemaakte batch.

4.

Alle afbeeldingen en specificatiegegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

5.

De door de ondernemer gepubliceerde prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, telkens in euro, met vermelding van eventuele bijkomende belastingen (indien deze verschuldigd zouden zijn), waarna telkens de totale prijs van de goederen zichtbaar zal zijn tijdens de transactie. Eventuele kosten voor levering zullen eveneens verschijnen indien van toepassing en deze zullen bij de totale prijs in rekening gebracht worden.

6.

De ondernemer is niet gebonden door prijsvermeldingen die overduidelijk foutief zijn, ten gevolge van druk- of taalfouten. De klant kan geen rechten ontlenen aan onrechtmatige prijsinformatie.

Artikel 5: De bestelling/overeenkomst

1.

De overeenkomst op afstand komt tot stand op het ogenblik dat de klant het aanbod aanvaardt en effectief een bestelling plaatst van één of meerdere producten via de webshop van de ondernemer en vervolgens ook overgaat tot geldige en volledige betaling van de goederen. Indien er geen sprake is van een correcte betaling, is er ook geen overeenkomst op afstand.

2.

Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet door de ondernemer werd bevestigd, kan de klant de overeenkomst nog ontbinden.

3.

De klant wordt verondersteld om alle nuttige en noodzakelijke informatie over te maken aan de onderneming om de overeenkomst op afstand te kunnen uitvoeren. De klant verbindt er zich toe om correcte, volledige gegevens te verstrekken bij de bestelling. Indien er redelijke vermoedens ontstaan bij de ondernemer dat er geen correcte informatie werd verstrekt door de klant, kan de ondernemer weigeren de bestelling uit te voeren of bijzondere voorwaarden aangaan voor deze overeenkomst op afstand.

4.

De klant wordt als enige verantwoordelijke gehouden voor de bestelling en de betaling. Indien de betaling zou uitgevoerd zijn door een derde, dan wordt er verondersteld dat dit in naam van de klant heeft plaatsgevonden.

5.

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

6.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij/zij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 6: Herroepingsrecht

1.

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. (zie ook art. VI.47 van et Wetboek Economisch Recht)

2.

Indien de consument meerdere goederen bestelde, dan begint de termijn van 14 dagen van het herroepingsrecht te lopen na ontvangst van het laatste goed door de consument. De onderneming mag; mits de klant voorafgaand aan het bestelproces werd geïnformeerd, een bestelling van meerdere goederen met een verschillende levertijd weigeren.

3.

Indien er sprake is van één goed maar dit bestaat uit verschillende onderdelen die apart verstuurd worden, dan gaat de termijn van 14 dagen in nadat de consument het laatste onderdeel heeft ontvangen.

4.

Tijdens de herroepingstermijn moet de consument zorgvuldig omgaan met de goederen (het product en de verpakking) en mag de consument het slechts in die mate gebruiken om te beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. De consument zal aansprakelijk zijn in geval van waardevermindering van de goederen indien er handelingen gebeurden die strijdig zijn met dit artikel.

5.

De consument die wil gebruik maken van het herroepingsrecht moet dit op ondubbelzinnige wijze kenbaar maken aan de onderneming. De consument kan dit bij voorkeur doen door te mailen naar info@oseap.be, de consument kan dit echter ook doen door een schrijven te richten aan de onderneming. De bewijslast van de herroeping en het tijdig terugsturen van de goederen ligt echter volledig bij de consument.

6.

De kosten van de terugzending van de goederen en de eventuele waardevermindering van het goed zijn volledig ten laste van de klant.

Artikel 7: levering

1.

De onderneming zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid hanteren bij het ontvangen, verwerken en uitvoeren van de bestellingen van klanten.

2.

De bestelde goederen worden geleverd na ontvangst van de volledige betaling. Als plaats van levering geldt het adres zoals opgegeven door de klant.

3.

De onderneming verbindt zich ertoe de bestelde goederen zo spoedig mogelijk te versturen, uiterlijk binnen een termijn van 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst op afstand, tenzij tussen beide partijen een andere termijn wordt afgesproken. Indien de goederen of een deel van de bestelde goederen niet tijdig kunnen geleverd worden, krijgt de klant hier bericht van binnen de 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst op afstand. De klant heeft in dit geval het recht om de overeenkomst op afstand te ontbinden zonder kosten maar dit geeft de klant geen recht op een schadevergoeding.

4.

In geval van ontbinding, zoals beschreven bij het vorig puntje 3, zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, binnen de 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5.

Voor de effectieve levering van de goederen doet de onderneming een beroep op een externe firma die zij het meest geschikt acht tot het leveren van de goederen.

6.

Het risico dat de goederen beschadigd zijn of verloren gaan, gaat over op de klant vanaf het ogenblik dat de klant of een door hem/haar aangewezen derde partij (die niet de vervoerder is), het goed effectief heeft gekregen.

Artikel 8: Betaling en facturen

1.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld over te maken aan de ondernemer.

2.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt de betaling op het moment van het plaatsen van de bestelling op de webshop. De betaling verloopt via het online betaalplatform van Mollie en biedt verschillende online betaalmogelijkheden aan.

3.

Na betaling wordt er via email ook een factuur overgemaakt aan de consument. Op deze factuur staat het factuurnummer, de aankoopprijs van de producten en het Btw-tarief, indien dit van toepassing is.

4.

In het geval de consument gebruikmaakt van zijn/haar herroepingsrecht zal de onderneming terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als deze gebruikt door de consument, tenzij door beide partijen anders werd overeengekomen. Deze terugbetaling kan geweigerd worden door de ondernemer indien de klant niet kan aantonen dat alle goederen werden teruggestuurd.

Artikel 9: Conformiteit

1.

De ondernemer engageert zich om de bestelde goederen te leveren zonder gebreken

2.

Indien er zich gebreken zouden vertonen of indien de goederen niet in overeenstemming zijn met de bestelling, moet een professioneel de levering op straffe van verval binnen de 10 kalenderdagen betwisten. Indien de professioneel dit niet doet binnen de vooropgestelde termijn, bevestigt dit dat de professioneel de levering onvoorwaardelijk en definitief heeft aanvaard.

3.

De onderneming is aansprakelijk voor alle gebreken die zich voordoen bij de levering van de goederen en dit voor een termijn van 2 jaar (wettelijke garantie) vanaf de datum van levering. Indien de levering niet in overeenstemming is met de bestelling of deze gebreken vertoont moet de consument de levering op straffe van verval binnen een termijn van 2 maanden na levering betwisten. Indien de consument niet tijdig de levering betwist, bevestigt dit dat de consument de levering definitief heeft aanvaard.

4.

Er kan geen sprake zijn van gebreken indien de gebreken het gevolg zijn van de nalatigheid of verkeerd gebruik door de consument of indien de consument op de hoogte was van enige gebreken.

Artikel 10: Aansprakelijkheid van de onderneming

1.

De onderneming kan ten opzichte van de professioneel niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen, goederen of diensten die op het gevolg zouden zijn van de bestelde producten. Er kan enkel sprake zijn van aansprakelijkheid ten aanzien van de professioneel in geval van opzet of grove fout in hoofde van de onderneming.

2.

De onderneming kan ten opzichte van de consument enkel aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen, goederen en diensten die op direct het gevolg zouden zijn van de bestelde producten en dit ten belope van een maximumbedrag van tweemaal de waarde van de verkochte producten, behoudens in geval van opzet of grove fout in hoofde van de onderneming.

Artikel 11: Overmacht

1.

In geval van overmacht moet de onderneming de verplichtingen niet langer naleven. In dit geval is de onderneming gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst definitief te ontbinden.

2.

Overmacht is elke situatie die voortvloeit uit omstandigheden buiten de wil van de onderneming en die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert of onmogelijk maakt, zoals stakingen, pandemieën, werkonderbrekingen, energiestoringen of niet-tijdige levering of uitvoering door leveranciers of andere derden waarop de onderneming een beroep doet met het oog op het aanbieden en leveren van de producten.

Artikel 12: Layout webshop

De onderneming zet zich in om alle producten en informatie correct weer te geven in de webshop. De onderneming garandeert echter de juistheid van de informatie niet. De klant dient zich ervan bewust te zijn dat de voorgestelde informatie vatbaar is voor wijzigingen zonder voorafgaande bekendmaking. De onderneming is niet verantwoordelijk voor eventuele materiële verschrijvingen op de webshop.

Artikel 13: Klachten

De klant is verplicht klachten over de producten direct te melden aan de verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren. Is een klacht volgens de ondernemer gegrond, dan zal de ondernemer het goed vervangen.

Artikel 14: Intellectueel Eigendom

Marijke Goderis behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle producten, ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, etc., tenzij anders overeengekomen. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marijke Goderis kopiëren of gebruiken ten aanzien van derden.

Artikel 15: Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig verklaard worden, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en kan er dus geen sprake zijn van algehele nietigheid van alle overige algemene voorwaarden.

In geval van geschil, kan zowel de consument als de verkoper een beroep doen op de ODR (de Online Dispute Resolution). Geraakt een probleem niet opgelost, kunnne partijen deze instelling van de EU contacteren via volgende link: https://ec.europa.eu/odr

Artikel 16: Waarborg

O'seap is veplicht om een product te leveren zoals dat werd overeengekomen. Als consument heeft u recht op een product zonder gebreken. Het spreekt voor zich dat O'seap alles op alles zet om dit te realiseren en dat klanttevredenheid centraal staat.

Producten moeten beantwoorden aan de verwachtingen bij een normaal gebruik. De wet heeft het over een product dat voldoet bij levering (zie art. 1649ter BW) Het product moet bijgevolg voldoen doen aan de beschrijving van de verkoper, dit voor wat betreft de reclame, de gebruiksaanwijzing en de aankoopdocumenten. Deze conformiteitsverklaring geldt voor twee jaar. 

Ervaart u toch problemen met het product of voldoet het volgens u niet aan de voorwaarden van normaal gebruik, aarzel dan niet om contact op te nemen via info@oseap.be zodat we samen kunnen overleggen of het goed moet teruggestuurd worden en of er terugbetaling van toepassing is

bottom of page