top of page

Privacy voorwaarden

O’seap hecht vanzelfsprekend veel belang aan de manier waarop er met de gegevens van haar klanten wordt omgegaan. Deze privacyverklaring geeft u meer inzicht in hoe uw gegevens verwerkt worden bij gebruik van de website en wat uw rechten zijn. Mocht u toch nog vragen hebben na het lezen van deze privacyverklaring, kunt u steeds contact opnemen met mij (Marijke Goderis) via email, brief of telefoon.

Artikel 1: Op wie is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle klanten, personen en vennootschappen die gebruikmaken van de website/webshop van O’seap. O’seap is dan ook verantwoordelijk voor welke gegevens op welke manier verwerkt worden.

Concreet betekent dit dat de privacyverklaring van toepassing is voor iedereen die gebruikmaakt van de webshop www.oseap.be.

Artikel 2: Wie verwerkt uw gegevens?

Uw gegevens worden verwerkt door O’seap, zijnde natuurlijk persoon Marijke Goderis, Vredestraat 40, 8400 Oostende. Aangezien de gegevens verwerkt worden via de website komt hier ook een externe verwerker aan te pas.

Artikel 3: Welke gegevens worden er verwerkt?

De verwerking van het soort gegevens verschilt voor natuurlijke personen die de website bezoeken en natuurlijke personen die als potentiële klant/klanten die effectief een aankoop doen op de website.

Bezoekers van de website: het betreft vooral elektronische identificatiegegevens zoals het IP-adres, browsertype, locatiegegevens alsook hoe u de website heeft gebruikt, hoe u op de webshop bent terechtgekomen, welke pagina’s van de website u bezocht heeft, waarop  geklikt heeft etc.

Het spreekt voor zich dat voor de verwerking van deze gegevens via cookies gewerkt wordt, hiervoor verwijs ik naar de cookieverklaring.

Klanten/potentiële klanten van de website: bovenstaande gegevens worden ook voor klanten verwerkt, dus ook hier de elektronische identificatiegegevens en de manier van navigeren op de website maar bovendien ook volgende gegevens (deze gegevens worden voornamelijk gebruikt om de bestellingen te kunnen verwerken):

 • Contactinformatie: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email

 • Contactgeschiedenis: alle communicatie tussen partijen (verstuurde en ontvangen e-mails, contactformulieren etc.)

 • Betalingsgegevens: systeem dat gebruikt werd voor betaling, bankkaartgegevens (voor eventuele terugbetalingen) etc.

Artikel 4: Voor welke doeleinden worden deze gegevens verwerkt?

De gegevens van gebruikers van de website worden enkel voor legitieme doeleinden gebruikt waarbij wij ons baseren op de geldende wetgeving van de GDPR (General Data Protection Regulation).

Waarvoor worden de gegevens nog verwerkt?

 • Voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst op afstand anders kan er geen verkoop plaatsvinden

 • Wij gebruiken uw gegevens voor gerechtvaardigde belangen, die opwegen tegen nadeel voor uzelf, zoals het toesturen van de nieuwsbrief indien u reeds klant bent of u al stappen hebt gezet om eventueel een goed aan te kopen via de webshop. De klant kan zich te allen tijde uitschrijven voor deze nieuwsbrieven met een link voorzien in de toegestuurde mails

 • Om u eventueel uit te nodigen voor wedstrijden en acties

 • De gegevens worden ook gebruikt om na verkoop een factuur naar de klanten te sturen samen met een email om feedback te vragen over de aangekochte producten/ het proces van de aankoop, dit louter om de gebruikerservaring van de website te optimaliseren of om reviews te vragen over de aangekochte producten (de klant zet deze zelf op de website dus zonder enige verplichting of medeweten)

 • De inschrijving op de nieuwsbrief gebeurt ook via een toestemming die de klant geeft op de webshop, indien u akkoord gaat met het geven van feedback worden deze gegevens enkel gebruikt worden voor de website en/of de andere social media kanalen

 • Gegevens kunnen ook verwerkt worden voor administratieve doeleinden, indien dit bijvoorbeeld nodig zou zijn voor de boekhouding en om wettelijke verplichtingen na te komen

Artikel 5: Hoe lang worden de gegevens bewaard?

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de onder artikel 4 beschreven doeleinden te verwezenlijken. Gegevens die we niet meer nodig hebben wissen we. Behalve wanneer je gegevens moeten worden bewaard om een wettelijke verplichting na te komen, zullen de gebruikte gegevens na de nodige termijn vernietigd  of geanonimiseerd worden.

In geval u zich ingeschreven hebt op de nieuwsbrief, zullen uw gegevens uiteraard bewaard worden om hieraan te kunnen voldoen.

Artikel 6: Waar bewaren wij uw gegevens?

De gegevens worden op interne alsook externe systemen bewaard.

Het is zo dat O’seap samenwerkt met derde partijen voor de verwerkingsprocessen van de webshop. Deze externe partijen treden op als gegevensverwerkers voor O’seap.

Zowel O’seap als externen treffen maatregelen met het oog op het beveiligen van uw gegevens tegen verlies of onrechtmatig gebruikt. De toegang tot de gegevens wordt beperkt tot personen die effectief de gegevens nodig hebben voor legitieme, zakelijke doeleinden.

Artikel 7: Worden jouw gegevens gedeeld met derden?

Het spreekt voor zich dat sommige gegevens gedeeld worden met derden indien dit nodig is om de aankoop op afstand tot stand te brengen.

Aan welke derde partijen worden er gegevens doorgegeven?

 • Zoals eerder hierboven aangehaald worden deze doorgegeven aan derden waaronder de IT-crew die de website onderhoudt en ook de nodige gegevens van ons klantenbestand gaat opslaan alsook eventuele andere processen voor de bedrijfsprocessen die nodig zijn voor de uitbating van de webshop.

 • De koerierdiensten die gebruikt worden voor de verzending zullen vanzelfsprekend ook kennis nemen van persoonlijke gegevens anders kunnen er geen goederen verstuurd worden

 • Er kan op de website betaald worden via Mollie, het spreekt voor zich dat er hiervoor ook bepaalde gegevens moeten gedeeld worden en dat deze ook zichtbaar zullen zijn voor de rekening waarop de gelden van de bestellingen zullen gestort worden

Artikel 8: Wat zijn je rechten?

Als klant hebt u meerdere rechten betreffende de gegevens die wij van u verwerken. Indien u op één of meerdere van deze rechten een beroep wenst te doen, kunt u ons altijd contacteren via telefoon, mail of schrijven, zoals aangegeven bij de contactgegevens op de website.

Wat zijn uw rechten?

 • Recht om inzage te vragen tot je persoonsgegevens en het vragen van een kopie van deze gegevens

 • Recht om je gegevens te corrigeren

 • Recht om je gegevens te wissen (recht op vergetelheid), dit is echter beperkt en kan niet altijd toegepast worden indien er sprake is van een verplichting om bepaalde gegevens bij te houden in het kader van wettelijke normen (vb boekhouding)

 • Recht op beperking van de verwerking van gegevens

 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens die is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen. Dit dient te gebeuren op basis van specifieke met uw situatie verband houdende redenen. In dit geval moet de verwerking stopgezet worden.

 • Recht om de gegevens over te dragen (bijvoorbeeld een vraag tot het doorgeven van uw gegevens aan andere instanties)

 

Als u vindt dat de gegevensverwerking in schending is met de GDPR, kunt u een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit via deze link: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen

Wanneer u een verzoek tot uitoefening van uw rechten indient en wij twijfelen aan uw identiteit, zullen wij u een kopie vragen van uw identiteitskaart om te garanderen dat uw gegevens niet ten onrechte gebruikt worden. Irrelevante gegevens op de ID-kaart kunnen door u doorgehaald worden.

Na indiening van een verzoek tot uitoefening van uw rechten zult u binnen een maand op de hoogte gebracht worden van het gevolg dat aan uw verzoek werd gegeven.

Artikel 9: Wijzigingen

Er kunnen ter aller tijde altijd wijzigingen aangebracht worden aan deze Privacyverklaring. De meest recente versie zal steeds beschikbaar gesteld worden op de website, met vermelding van de datum van de laatste publicatie.

Laatste versie van privacyverklaring gemaakt 09/09/2022
bottom of page